تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها   درباره دریای خزر  
 
 
 
 

مقدمه

خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های دریای خزر را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین یافته‌ها، 77 جنس و 149 گونه از 22 خانواده در دریای خزر (در کل دریا، نه صرفا بخش ایرانی) شناسایی شده است،
در بخش ایرانی دریای خزر (و نه رودخانه‌های منتهی به آن)، 17 خانواده به شرح زیر وجود دارد. ممکن است بعضی از این خانواده‌ها وارد رودها و منابع آب شیرین هم بشنوند که از این رو در بخش آب‌های داخلی هم شرح داده شده‌اند. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:

 
فهرست خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای نام فارسی
     
خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای نام انگلیسی
   
 


► 1. Acipenseriformes (تاس‌ماهی‌سانان) → Acipenseridae

► 2. Anguilliformes (مارماهی‌سانان) Anguilidae

► 3. Atheriniformes
(گل‌آذین‌ماهی‌سانان)Atherinidae

► 4. Clupeiformes (شگ‌ماهی‌سانان) → Clupeidae

► 5. Cypriniformes
(کپورماهی‌سانان) Cobitidae Cyprinidae Leuciscidae Xenocyprididae

► 6. Esociformes (اردک‌ماهی‌سانان) → Esocidae

► 7. Gasterosteiformes
(خارماهی‌سانان) Gasterosteidae

► 8. Gobiiformes (گاوماهی‌سانان) Gobiidae

► 9. Mugiliformes
(کفال‌‌ماهی‌سانان) Mugilidae

► 10. Perciformes
(سوف‌ماهی‌سانان) Percidae Mullidae

► 11. Petromyzontiformes
(مکنده‌ماهی‌سانان) Petromyzontidae

► 12. Pleuronectiformes
(کفشک‌ماهی‌سانان) Pleuronectidae

► 13. Cyprinodontiformes
(کپوردندان‌ماهی‌سانان) Poeciliidae

► 14. Salmonidae
(آزادماهی‌سانان) Salmonidae

► 15. Siluriformes
(گربه‌ماهی‌سانان) Siluridae

► 16. Syngnathiformes
(سوزن‌ماهی‌سانان) Syngnathidae

   
  Family of fishes in persian gulf and gulf of oman, full list of fishes families of persian gulf and gulf of oman

Fish list in Persian Gulf