تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها   درباره دریای خزر  
 
 
 
 

مقدمه

خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های دریای خزر را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین یافته‌ها، 77 جنس و 149 گونه از 22 خانواده در دریای خزر (در کل دریا، نه صرفا بخش ایرانی) شناسایی شده است،
در بخش ایرانی دریای خزر (و نه رودخانه‌های منتهی به آن)، 17 خانواده به شرح زیر وجود دارد. ممکن است بعضی از این خانواده‌ها وارد رودها و منابع آب شیرین هم بشنوند که از این رو در بخش آب‌های داخلی هم شرح داده شده‌اند. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:

 
   
فهرست خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای راسته آنها
 
خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای نام انگلیسی
   
 

 

آبنوس‌ماهیان = پشت‌خاردارماهیان = سه‌خاره‌ماهیان = Gasterosteidae

آترینکاماهیان = سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = شیشه‌ماهیان = گل‌آذین‌ماهیان = Atherinidae

آزاد‌ماهیان = Salmonidae

اردک‌ماهیان = Esocidae

اسبله‌ماهیان = Siluridae

بزماهیان = Mullidae

پشت‌خاردار‌ماهیان = سه‌خاره‌ماهیان = آبنوس‌ماهیان = Gasterosteidae

پیپ‌ماهیان = سوزن‌ماهیان = لوله‌ماهیان = نی‌ماهیان = Syngnathidae

تاس‌ماهیان = خاویارماهیان = Acipenseridae

خاویارماهیان = تاس‌ماهیان = Acipenseridae

دهان‌گردماهیان = مارماهیان کاذب = Petromyzontidae

رفتگرماهیان = سگ‌ماهیان جویباری = Cobitidae

رنگین‌ماهیان = کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = گامبوزیاماهیان = Poeciliidae

سگ‌ماهیان جویباری =رفتگرماهیان = Cobitidae

سوزن‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = لوله‌ماهیان = نی‌ماهیان = Syngnathidae

سوف‌ماهیان = Percidae

سه‌خاره‌ماهیان = آبنوس‌ماهیان = پشت‌خاردارماهیان = Gasterosteidae

سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = آترینکاماهیان = شیشه‌ماهیان = گل‌آذین‌ماهیان = Atherinidae

شگ‌ماهیان = Clupeidae

شیشه‌ماهیان = آترینکاماهیان = سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = گل‌آذین‌ماهیان = Atherinidae

قنات‌ماهیان (کپورهای سرمخروطی) = Leuciscidae

کپورماهیان = Cyprinidae

کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = رنگین‌ماهیان = گامبوزیاماهیان = Poeciliidae

کپورماهیان شرق آسیا = Xenocyprididae

کفال‌ماهیان = Mugilidae

کفشک‌ماهیان راست‌چشم = کفشک‌ماهیان راست‌روی = Pleuronectidae

کفشک‌ماهیان راست‌روی = کفشک‌ماهیان راست‌چشم = Pleuronectidae

گامبوزیاماهیان = رنگین‌ماهیان = کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = Poeciliidae

گاوماهیان = Gobiidae

گل‌آذین‌ماهیان = آترینکاماهیان = سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = شیشه‌ماهیان = Atherinidae

لوله‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = سوزن‌ماهیان = نی‌ماهیان = Syngnathidae

مارماهیان کاذب = دهان‌گردماهیان = Petromyzontidae

مارماهیان مهاجر = Anguillidae

نی‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = سوزن‌ماهیان = لوله‌ماهیان = Syngnathidae

 

 

 
  Family of fishes in persian gulf and gulf of oman, full list of fishes families of persian gulf and gulf of oman

Fish list in Persian Gulf