تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
map دریای خزر
خانواده شگ‌ماهیان
(Clupeidae)
side

■ مشخصات کلی خانواده شگ‌ماهیان (Clupeidae):

»» خانواده شگ‌ماهیان متعلق به راسته شگ‌ماهی‌سانان (Clupeiformes) هستند.

ریشه لغوی: clupea (لاتین)= ماهی ساردین ، برگرفته از Clupeus= سپر + Odous (یونانی)= دندان

نام انگلیسی: Herrings, shads, sardines, menhadens

نام فارسی: شگ‌ماهیان، ساردین‌ماهیان

Clupeidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شگ‌ماهیان:

 • اکثر ماهیان این خانواده فاقد خط جانبی هستند ولی در جنس Alosa در اطراف سر سیستم کانال جانبی وجود دارد.
 • 52 جنس و 188 گونه در جهان دارند.
 • شکم این ماهیان یا از طرفین برآمده و یا اینکه فشرده است.
 • ماهیانی که شکم آن‌ها فشرده است، اغلب دارای فلس‌های کیلی شکل هسند، در ماهیان دریای خزر بدن پوشیده از فلس‌های دایره‌ای است.
 • باله دمی دارای فرورفتگی یا شکاف است.
 • دهان زیرین، زبرین یا انتهایی
 • دندان کوچک، یا فاقد دندان
 • معمولا دارای صفحات استخوانی(Scute)
 • معمولا واجد 5-10 شعاع آبششی
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی

• جنس‌های شگ‌ماهیان بخش ایرانی دریای خزر:

این ماهی دارای دو جنس عمده در بخش ایرانی خزر است:

 • 1. Alosa >> جنس شاه‌ماهی رودخانه
 • 2. Clupeonella >> جنس کیلکا ها یا تولکا ها

• گونه‌های شگ‌ماهیان بخش ایرانی دریای خزر:

»» بخش ایرانی دریای خزر دارای 10 گونه از دو جنس فوق، به شرح جدول زیر است.
• با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓

1. Alosa braschnikowi
شگ‌ماهی براشنی‌کوی
2. Alosa caspia
شگ‌ماهی (پوزانک) دریای خزر
3. Alosa immaculata
پوزانوک پشت‌سیاه
4. Alosa kessleri
شگ‌ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii
شگ‌ماهی (پوزانک) چشم‌درشت
6. Alosa sphaerocephala
شگ‌ماهی آگراخان
7. Clupeonella cultiventris
کیلکای معمولی
8. Clupeonella engrauliformis
کیلکای آنچوی
9. Clupeonella grimmi
کیلکای چشم‌درشت
10. Clupeonella caspia
کیلکای خزر
   


:::: این خانواده به دلیل داشتن نمایندگانی در آب‌های داخلی و نیز آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، در این دو بخش از این سایت نیز مورداشاره قرار گرفته است.

 

.:::. در زیر تصاویر تعدادی از گونه های خانواده شگ‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را می بینید:

Alosa aestivalis >> شگ ماهی پشت آبی Brevoortia aurea >> شگ ماهی برزیلی Chirocentrodon bleekerianus >> هرینگ سگ دندان
Alosa aestivalis >> شگ‌ماهی پشت آبی Brevoortia aurea >> شگ‌ماهی برزیلی Chirocentrodon bleekerianus >> هرینگ سگ دندان
Clupea harengus >> ماهی هرینگ اطلس Clupeoides borneensis >> شاه ماهی رودخانه ای بورنئ Dorosoma cepedianum >> شگ ماهی سنگدانی
Clupea harengus >> ماهی هرینگ اطلس Clupeoides borneensis >> شاه ماهی رودخانه ای بورنئو Dorosoma cepedianum >> شگ‌ماهی سنگدانی